FACILITEC

En tiers-lieu vun enger neier Ekonomie

Zu Esch/Uelzecht, Lëtzebuerg

Esch/Uelzecht

Wëllkomm an eisem liewege Laboratoire

Facilitec, d’Fabrick vun de gemeinschaftlechen Alternativen, an de lokalen an innovativen Initiativen am Kader vun der Kreeslafwirtschaft.

Liewege Laboratoire

Recherche – Léieren – Aktioun – Fir a mat de Leit.

Communautéit

En tiers-lieu entwéckelt a geréiert duerch d’kollektiv Intelligenz vu senge Memberen.

Lokal

Lokal verankert um Territoire vun der Stad Esch. Eng sëllege Kooperatioune mat anere lokalen Acteur’en wéi der MESA, CoBees, CELL, etc.

Facilitec est fait pour vous si :

Sidd dir Entrepreneur oder oder Projetsleeder?


Am Zesummenhang mat der ökologescher a gesellschaftlecher Transitioun?

Dir sicht eng Plaz fir är Aktivitéiten kënnen ze entwéckelen?

Wëllt dir en Evenement organiséieren?


Dat eng Verbindung huet mat der ökologescher a gesellschaftlecher Transitioun?

Dir sicht eng Plaz fir Konferenzen, Formatiounen, asw.?

Dir sidd benevole, virwëtzeg, Hacker, Knëschler?


Dir sicht eng Plaz wou der är Talenter andrécken an ärer Kreativitéit fräie Laf loosse wëllt?

Dir engagéiert Iech gär an engem lokale Projet dee gemeinschaftlech opgebaut a geréiert gëtt?

Déi verschidde Formelen

D’Notzer vum Facilitec bréngen sech an de kollektiv Liewen vun der Plaz an !
Falls dat Iech net zouseet dat kënne mer Iech leider och keen Espace verlounen.
Falls der méi gewuer wëllt ginn iwwert eis kollektiv Organisatioun dat klickt hei !

Pass Facili-Desk 24h/24
24h/24 Zougang zum Espace co-working mat engem Büro « nomade ».


200
/Mount
 • Wifi
 • Reuniounssäll
 • Kichen
 • Imprimante
Pass Facili-Desk 1 Dag/Woch
1 Dag oder zwee hallef Deeg d’Woch Zougang zum Espace co-working mat engem Büro « nomade ».

100
/Mount
 • Wifi
 • Reuniounssäll
 • Kichen
 • Imprimante
Pass Start*
24h/24 Zougang zum Espace co-working mat engem Büro « nomade ».
*gëllt fir déi 3 éischt Joer vun der Firma 
100
/Mount
 • Wifi
 • Reuniounssäll
 • Kichen
 • Imprimante
Geleeëntlech Notzung

Otzung
vum Atelier

70
/Dag
 • Work shop 2h : 20€
 • 1/2 Dag : 40€
 • Een Owend : 40€
Domiciliatioun Firma

Sàrl, sàrl-s, Kooperativen an asbl’en
50
/Mount
 • Wifi
 • Reuniounssäll
 • Imprimante
 • Accès à un casier privatif
Fest Bürosplaz
24h/24 Zougang mat fester Bürosplaz um 2ten Stack + Obligatioun fir super aktiv ze sinn.
300
/Mount
 • Wifi
 • Reuniounssäll
 • Kichen
 • Imprimante

Hutt der Froen ?
Mär sinn do fir Iech ze äntweren ! 

FACILITEC

Third Place of the new economy 

In Esch-sur-Alzette, Luxembourg

Esch-sur-Alzette

Welcome to our Living Lab

Facilitec is a Third-Place welcoming projects, entrepreneurs, project leaders and events having the values of ecological transition and the circular economy.

Living Lab

Research / Apprentices / Actions / For and with the people

Community

A Third-Place co-managed and co-constructed by collective intelligence and its members.

Location

Rooted in its territory as well as having numerous partnerships, with local parties such as MESA, Cobees, CELL, etc

Facilitec is made for you if :

You are an entrepreneur or a project leader ?


In connection with ecological and societal transition.

Are you looking for a place to establish your activities ?

You want to organize
an event ?


In connection with ecological and societal transition.

You are looking for a place to have conferences or courses?

You are a volunteer, curious, a hacker, a handyman ?


You are searching for a place to express your talents, your creativity.

Do you want to get involved in a local project that is co-constructed and co-managed?

Types of Formulas

The users of Facilitec are involved in the collective life of the place!
If this is not your desire then we cannot rent you a space! /(share the space with you)
If you want to know more about our collective organisation click here!

Pass Facili-Desk
24h/24
24 hour access to the roaming desk
in the coworking space.
200
/Month
 • Wifi
 • Meeting room reservation
 • Cafeteria
 • Printer
Pass Facili-Desk
1 Day/Week
1 day or 2 half days access to the roaming desk in the coworking space.
100
/Month
 • Wifi
 • Meeting room reservation
 • Cafeteria
 • Printer
Pass for Start-Up business / Start-Ups
Pass for Start-Up business
*For the 3 first years of the life of your Company.
100
/Month
 • Wifi
 • Meeting room reservation
 • Cafeteria
 • Printer
Occasional
Use

Use of workshop space
70
/Day
 • Work shop 2h : 20€
 • 1/2 Day : 40€
 • Evening : 40€
Domiciliation option / Registration option

Sàrl, sàrl-s, cooperatives & asbl
50
/Month
 • Wifi
 • Meeting room reservation
 • Printer
 • Access to a private locker
Fixed position
24-hour access with a fixed office desk on the second floor + a requirement to be very active.
300
/Month
 • Wifi
 • Meeting room reservation
 • Cafeteria
 • Printer

Do you have any question ?
We are available to reply to you !